Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO)

De Reinbôge werkt volgens het concept groepsdynamisch onderwijs. Groepsdynamisch onderwijs is een aanpak om kindwaardig, rechtvaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Het is een vorm van klassikaal adaptief onderwijs, waarbij het kind ín de groep centraal staat, d.w.z. dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.

GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

1. Sociaal Sterke Groep

Prettig met elkaar omgaan De aanpak vanuit Sociaal Sterke Groep helpt om kinderen beter met elkaar om te laten gaan. Prettige omgang is de basis van leren.

De school verbetert de omgang tussen kinderen door: - effectieve conflicthantering - de sociokring - het sociobord en spelverrijking - naar binnen- en buitengaan - de ok-thermometer

Samen leren De groepsdynamica wordt ingezet als sleutel tot samen leren. Het groepsdynamisch onderwijs streeft naar een evenwicht tussen de behoeften van het kind en de behoeften van de groep. Het kind leert in verbondenheid met de groep waarin het zich begeeft en heeft deze groep nodig om succesvol te leren.

2. Full Speed Leren

Verhoging van de motivatie en de zelfsturing van de leerlingen

We streven o.a. bij de vakken rekenen en taal de richtlijnen van het groepsdynamisch onderwijs na. Hierbij vormen taakgerichtheid, zelfsturing en leerkrachtig leren de basis. Onder leerkrachtig leren verstaan we het effectief coachen bij het leerproces van kinderen en door kinderen. De kinderen werken in de groep werken in tweetallen of kleine groepjes.

3. Sterk Team

Afstemming en samenwerking tussen leerkrachten

Rust, motivatie en werkplezier vormen belangrijke aspecten binnen het groepsdynamisch onderwijs om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken tot een succes te maken.

Concreet zorgt GDO voor meer rust, meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengsten en en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.

Hoe dit er in de praktijk uitziet? Kijk de film die eind 2018 op de Reinboge gemaakt is: