Info

De groepsindeling 2019-2020

Groep 1A-2A: juf Netty en juf Klazina

Groep 1B-2B: juf Klazina en juf Hannie de 

Groep 3A: juf Aly en juf Els 

Groep 3B: meester Klaas en juf Talina 

Groep 4A: meester Jan en juf Els

Groep 4B/5B: juf Baukje 

Groep 5A: juf Maaike en juf Els 

Groep 6A:  juf Tjitske en  juf Gerbrich

Groep 6B: juf Renske en juf Bea 

Groep 7: juf Yvonne en juf Gerbrich 

Groep 8A: meesterJohannes 

Groep 8B: juf Fera en juf Gryte