Info

Functies en taken binnen de school

De school heeft een directeur en een plaatsvervangend directeur. Hij wordt ondersteund door een kernteam. Dit bestaat uit de directeur, 2 intern begeleiders en 2 bouwcoödinatoren. Zij vormen samen het managementteam van KBS De Reinbôge.
Uitleg over enkele speciale taken:
 

a. de bouwcoördinator: regelt allerlei zaken voor de onder -, of bovenbouw en zorgt voor afstemming;
b. de interne begeleiders: regelen de "zorg" voor de leerlingen binnen de school; (a en b kunnen ook een ondersteunende taak hebben richting directie)
c. de ict-er: regelt de zaken betreffende de computers;
d. de vakleerkracht muziek: verantwoordelijk voor de muzikale vorming;
e. de remedial teacher: geeft ondersteuning bij b.v. lezen, spellen en rekenen;