Op woensdag 11 april 2018 wordt er door de Afdelingsraad en Medezeggenschapsraad van KBS de Reinbôge de jaarlijkse ledenvergadering en ouderavond gehouden.

De vergadering vindt plaats op school en begint om 19.30 uur en u ontvangtr hiervoor via de kinderen een uitnodiging en opgavestrookje.

Na de pauze zal Jelmer Tamminga de film "Groepsdynamisch onderwijs op de Reinbôge" vertonen en verzorgen een aantal collega's van de Reinbôge een presentatie over co-teaching en teamteaching.

 

Agenda ledenvergadering en ouderavond


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ledenvergadering van 12 april 2017

4. Jaarverslag 2017-2018 Schoolraad van “de Reinbôge”

5. Verantwoording financieel beheer school

6. Jaarverslag 2017-2018 van de MR

7. Aftredend MR-lid vanuit de oudergeleding dhr. T.D. de de Jong

8. Benoeming MR-lid oudergeleding dhr. A. van der Meer

9. Aftredende MR-leden vanuit de personeelsgeleding mevr. D. Boersma-Visser en mevr. K. Hiemstra

10. Benoeming MR-leden personeelsgeleding Dhr. J. Postma en mevr. A. van der Hoek-van der Horn

11. Aftredende Activiteitencommissieleden mevr. G. Antonides en mevr. J. Zwaagstra

12.Benoeming Activiteitenccommissieleden mevr. S. de Graaf en mevr. W. de Jong

13. Rondvraag


PAUZE

 

Film Groepsdynamisch onderwijs op de Reinbôge door Jelmer Tamminga.

Presentatie Co-teaching en Teamteaching door een aantal collega's van de Reinbôge

Hieronder vindt u het jaarverslag 2017-2018, het verslag van de ledenvergadering van 12 april 2017 van de afdelingsraad en de uitnodiging voor de ledenvergadering en ouderavond 2018.

jaarverslag-2017-2018

uitnodiging-ledenvergadering-ouderavond-2018

verslag-ledenvergadering-12-april-2017

jaarverslag-mr-de-reinbge-2017-2018