Zoek
Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Over KBS De Reinbôge

KBS de Reinbôge is De skoalle mei kleur, dêr’t bysûnder gewoan is – De school met kleur, waar bijzonder gewoon is!

Wij zijn ‘De school met kleur, waar bijzonder gewoon is’. Dit heeft te maken met onze christelijke identiteit, onze schoolbevolking en ons onderwijsaanbod. We geven elkaar de ruimte om onze christelijke identiteit respectvol te beleven, we mogen allemaal ons zelf zijn en ons aanbod is heel gevarieerd.

Onze werkplek is een prachtig vernieuwd en nieuw schoolgebouw met een geïntegreerde kinderopvang.

We werken samen in een sfeer van vertrouwen, openheid, veiligheid en respect. Een goede communicatie met alle partijen staat hoog in ons vaandel.

We kunnen een beroep doen op vele ouders om onze school gestalte te geven.

Een karaktertrek van onze school is dat we werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We houden terdege rekening met verschillen van leerlingen. Onze leerlingenzorg is optimaal. Ouders zijn in dezen onze partners.

Een noodzaak is dat we met moderne leermiddelen werken. Dat doen we dan ook. Aanvullend op deze moderne leermiddelen geven we  instructies van hoge kwaliteit. We verwachten tegelijk heel wat van onze leerlingen. Teamleden maken dit waar door regelmatige scholing.

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, ouders bovenmatig tevreden zijn en dat de medewerkers hun werkplek bijzonder waarderen.

We nodigen u van harte uit verder kennis te nemen van onze school via deze nieuwe website. Voor een kennismakingsbezoek aan onze school bent u van harte welkom!

Namens het team en alle andere geledingen,

Gradus Kootstra

dir. KBS de Reinbôge.

Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO)

Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO)

In het schooljaar 2016-2017 is het Groepsdynamisch onderwijsconcept (GDO) ingevoerd. Groepsdynamisch onderwijs is een integrale en duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO is een vorm van klassikaal adaptief onderwijs.

Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf, d.w.z. dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.

GDO werkt vanuit drie invalhoeken:

 • Sociaal Sterke Groep – socialisering van de groepen;
 • Full Speed Leren – verhoging motivatie en zelfsturing van de leerlingen;
 • Sterk Team – afstemming en samenwerking tussen leerkrachten.

GDO leidt tot kindwaardig onderwijs dat zich als volgt kenmerkt:

Sociale groep

 1. Rechtvaardig behandelen van kinderen;
 2. Ieder kind hoort bij de groep en kan samenwerken;
 3. Een prettig omgang en rijk speelgedrag.

Taakgericht leren

 1. Een activerend rustig werkklimaat;
 2. Ieder kind werkt taakgericht bij taal en rekenen;
 3. Onderwijs op maat;
 4. Zelfstandigheid en zelfsturing op maat;
 5. Afstemmen op specifieke behoeften van het kind.

Onderwijsinhouden

 1. Aanleren van basisvaardigheden;
 2. Bevorderen van kennis en inzichten;
 3. Bevorderen van creatief productief leren en beweging.

Opbrengsten

 1. Hoge opbrengsten op alle niveaus.

Concreet zorgt GDO voor meer rust, meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengsten en en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.

Hoe dit er in de praktijk uitziet? Kijk de film die eind 2018 op de Reinbôge gemaakt is:

Functies en taken binnen de school

Functies en taken binnen de school

De school heeft een directeur en een plaatsvervangend directeur. Hij wordt ondersteund door een kernteam. Dit bestaat uit de directeur, plaatsvervangend directeur, intern begeleider en 3 bouwcoödinatoren. Zij vormen samen het managementteam van KBS De Reinbôge. Uitleg over enkele speciale taken:

a.de bouwcoördinator: regelt allerlei zaken voor de onder -, midden-  of bovenbouw en zorgt voor afstemming;
b.de interne begeleiders: regelen de “zorg” voor de leerlingen binnen de school; (a en b kunnen ook een ondersteunende taak hebben richting directie)
c.de ict-er: regelt de zaken betreffende de computers;
d.de vakleerkracht muziek: verantwoordelijk voor de muzikale vorming;
e.de vakleerkracht gymnastiek: verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs.
Het infobulletin

Dit onderdeel wordt nog aangevuld.

Oarsprong

Stichting Oarsprong

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.

 

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

De Reinbôge is onderdeel van Oarsprong.