Zoek
Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong: mevr. Peta Twijnstra.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Educatief Partnerschap

Educatief Partnerschap

Betrokkenheid van ouders bij school is van alle tijden. Helpen bij activiteiten, rapportgesprekken, voorbeelden waarvan de oorsprong in een ver verleden ligt. We merken echter dat de maatschappelijke visie op betrokkenheid verandert, zowel van de ouders als van de scholen. In de loop der jaren zijn we meer en meer gaan kijken naar wat ouders en leerkrachten voor elkáár kunnen betekenen. Op basis van onderzoeken weten wij dat als wij meer uitgaan van gelijkwaardigheid tussen ouders en school, wij het kind beter kunnen begeleiden in de ontwikkeling. Om recht te doen aan het tweerichtingsverkeer tussen ouders en school, spreken we tegenwoordig over educatief partnerschap in plaats van ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. Aan betrokkenheid zitten immers twee kanten. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders naar school toe, maar ook van school naar de thuissituatie.

Document Educatief partnerschap met ouders (PDF) »

Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen vragen, suggesties, advies en onderwerpen die in hun groep ter sprake zijn gekomen in de leerlingenraad bespreken.

De leerlingenraad heeft directeur Gradus Kootstra als voorzitter en komt ongeveer een keer in de 5 weken bij elkaar.

Samenstelling leerlingenraad (schooljaar 2022-2023):

 

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook KBS de Reinboge is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

Klik hier om naar de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 

Inspectierapport 2015

Inspectierapport


Het inspectierapport van 27 augustus 2015

Degenen die belangstelling hebben voor de inspectierapporten van onze school verwijs ik naar www.onderwijsinspectie.nl Op deze site van de onderwijsinspectie vult u in: Basisonderwijs – De Reinbôge en Burgum. U klikt op “Start zoeken”. Dit brengt u bij de verschillende inspectierapporten.

Hieronder staat een korte samenvatting van het laatste inspectierapport van 27 augustus 2015 en een link naar dit rapport.

Conclusies

KBS De Reinbôge heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

  • De eindresultaten die de school in de kernvakken behaalt, zijn volgens de beslisregels van de inspectie voldoende. Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets is gunstig.
  • De school hanteert een passend leerstofaanbod en en de leraren geven duidelijke instructies.
  • De leraren hebben de onderwijsbehoeften van alle leerlingen voldoende in beeld. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat ook.
  • Het onderwijs vindt plaats in een positief en veilig schoolklimaat.
  • Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit. De kwaliteitscultuur is open en professioneel.
  • De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Rapport inspectiebezoek 2015 (PDF) »

Gebiedsteam Tytsjerksteradiel

Gebiedsteam Tytsjerksteradiel


Even voorstellen: gebiedsregisseur in de school (GIS)

Graag stel ik mezelf even voor.

Na de meivakantie ben ik gestart als gebiedsregisseur op KBS De Reinbôge. Mijn vaste werkplek is het gebiedsteam Jeugd van de gemeente Tytsjerksteradiel. Sinds kort ben ik ook een aantal uren per week werkzaam op uw school.

In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kinderen het snelst en best kunnen helpen als belemmeringen in hun ontwikkeling vroeg worden ontdekt. Dan kunnen we voorkomen dat problemen verergeren en specialistische hulp moet worden ingezet.

Op KBS De Reinbôge is mijn taak om te adviseren en mee te denken in situaties waarin vragen en/of zorgen zijn over het welzijn van kinderen. Ik heb hierin contact met de intern begeleiders of leerkrachten. U als ouder kunt ook met vragen bij mij terecht. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gedrag, ondersteuning bij de opvoeding of problemen die zich voordoen in uw gezin en van invloed zijn op uw kind(eren).

Wanneer u hierover wilt praten, kunt u een gesprek met mij inplannen.

Ik ben bereikbaar op:

Telefoon: 06- 82244826

Mail: m.schaap@t-diel.nl

Met vriendelijke groet,

Minke Schaap