Zoek
Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Schooltijden

Continurooster

8.30 uur – 14.00 uur. 

Toezicht

10 minuten voor schooltijd en in de pauzes is er toezicht op het plein. Tijdens het binnenkomen en het uitgaan van kinderen is er toezicht op de gang en op het plein.

BSO

BSO biedt reguliere opvang van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur – 8.30 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur. 

Pauzetijden 

De ochtendpauzes zijn van 10.00 uur – 10.15 uur en van 10.20 uur – 10.35 uur. 

De middagpauzes zijn van 11.45 uur – 12.00 uur en van 12.05 uur – 12.20 uur. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang is binnen onze gebouw.  Voor de tarieven kunt u de brochure opvragen op school.

Kalender
Schoolgids
Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Gymnastiek vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag. Het rooster voor de gymlessen wordt op Parro gepubliceerd.

Voor gymnastiek hebben de kinderen een speciaal meegenomen broekje, t-shirt en gymschoenen nodig. Deze gymkleren mogen NIET op school achterblijven, maar moeten op dagen dat de kinderen gym hebben meegenomen worden naar school.

Schoolondersteuningsprofiel
Schoolvisie

Schoolvisie KBS De Reinbôge

 

Een samenvatting

Inleiding

De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus! Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:

 • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de Bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
 • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
 • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
 • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
 • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten helpen uw kind te ontdekken wie het werkelijk is. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

In deze korte samenvatting leggen wij u uit welke visie aan ons handelen ten grondslag ligt. De complete visie kunt u opvragen bij onze directeur.

Onderwijsmodellen

Onze school maakt gebruik van meerdere onderwijsmodellen, zodat er voor alle kinderen een passende aanpak is. Hieronder wordt in het kort aangegeven welke onderwijsmodellen wij hiervoor gebruiken.

Het convergente differentiatie model (CDM)
 • Voor de lessen bij ons op school maken we gebruik van het convergente differentiatie model  (CDM). Een klassikale instructie met daarna een verwerking waarbij de leerkracht intensief  de leerlingen begeleidt en direct feedback geeft op het individuele werk. Aan leerlingen die  dat nodig hebben, geeft hij extra aandacht en instructie. Voor de leerlingen die meer  uitdaging nodig hebben, heeft hij een verdiepingsopdracht, die aansluit bij het leerdoel en de  gegeven instructie.
Het directe instructie model (DIM)
 • Voor de klassikale instructie wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel (DIM). Tijdens de instructie is er veel interactie tussen leerkracht en leerling. Voor leerlingen die meer moeite hebben met leren duurt deze instructie langer, leerlingen met een voorsprong, kunnen na een korte instructie zelfstandig aan de slag. De uitvoering van het onderwijsleerproces wordt hierbij in belangrijke mate gecontroleerd door de leerkracht.
Handelingsgericht werken (HGW)
 • De twee bovenstaande modellen worden toegepast om het Handelingsgericht werken  (HGW) te kunnen toepassen. Handelingsgericht werken is een systematische manier van  werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en
 • onderwijsbehoeften van ieder kind.
 • Bij HGW gaat het niet alleen om de kind kenmerken, maar ook om de kenmerken van de  onderwijs- en opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij centraal. Niet alleen  afstemming op het kind, maar ook door rekening te houden met de bijzondere wensen,  mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders.
Opbrengst gericht werken (PDCA)
 • Bij het opbrengstgericht werken wordt er bewust, systematisch en cyclisch gewerkt aan  vooraf gestelde doelen. Met het planmatig werken in onze school proberen we we maximale  opbengsten te behalen, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de taal- en rekenprestaties.

Schoolondersteuningsprofiel

Op de Reinbôge hebben wij aandacht voor het unieke in ieder kind. Er zijn kinderen die gemiddeld meekomen op school of juist meer uitdaging nodig hebben. Daarnaast zijn er kinderen die zich beter kunnen ontwikkelen als zij meer begeleiding krijgen. De begeleiding van deze groepen hebben wij beschreven in het schoolondersteungingsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij   hoe wij de begeleiding aan kinderen vorm geven. Wat zijn specifieke begeleidingszaken op onze school, maar ook waar heeft de school grenzen getrokken m.b.t. de begeleiding?

Wij vinden dat de integratie van de ‘opvallende’ (bijzondere) leerling in het reguliere basisonderwijs hun sociale onafhankelijkheid zal bevorderen. De integratie van deze kinderen leidt tot gemengde groepen waardoor het begrip voor elkaars verschillen wordt gestimuleerd. Voor ons geldt dan ook niet dat het gedrag van ‘bijzondere’ kinderen een slecht voorbeeld voor de ‘gewone’ kinderen is. Doordat wij een breed ondersteuningsaanbod kunnen aanbieden kan er voldoende tijd en aandacht worden besteed aan alle leerlingen. De leerkrachten bij ons op school zijn voldoende opgeleid om aan al onze leerlingen les te geven.

Werkwijze in de praktijk

Het is van belang dat de leerkrachten en ouders/verzorgers dezelfde basishouding van verbondenheid bezitten en uitdragen! Pas dan kan de afstemming van het onderwijsaanbod op de individuele behoefte van het kind goed tot zijn recht komen. Om dit in de praktijk te kunnen brengen, hebben wij vastgelegd waar de school als geheel, het team en de individuele leerkracht, aan moeten voldoen. Werken volgens deze visie vraagt namelijk specifieke kennis en vaardigheden van de leerkrachten. Daarnaast moeten wij als school duidelijk zijn in wat wij van u als ouders verwachten. Die duidelijkheid verschaffen wij in onze mondelinge communicatie met u, maar vindt u ook terug in bijvoorbeeld de schoolgids en de nieuwsbrieven.

Grenzen

Ook wij als school en team hebben onze grenzen. Helaas kunnen wij niet aan alle leerlingen de meeste optimale begeleiding bieden. Daarom geven wij al bij aanmelding van uw kind aan wat u als ouders en verzorgers wel en niet kunt van ons kunt verwachten.

Wij kunnen, onder bepaalde voorwaarden, extra begeleiding bieden aan een leerling met een eigen leerlijn voor 1, 2, of 3 ontwikkelingsgebieden.

In bepaalde situaties kunnen wij geen begeleiding bieden. Hiervan is sprake als:

 • er zowel leerproblemen als gedragsproblemen zijn, waardoor de ontwikkeling van het kind stilstaat en het welbevinden in het geding komt.
 • uit een psychologisch onderzoek blijkt of een gecertificeerde extern deskundige geeft aan, dat de begeleidingsmogelijkheden voor het kind op de basisschool onvoldoende zijn en er een duidelijk Speciaal Onderwijs advies wordt gegeven.
 • de school handelingsverlegen raakt met betrekking tot de begeleiding van het kind en waar dit ook nog ten koste gaat van de leerkracht en medeleerlingen. De expertise van begeleiden met betrekking tot de problematiek is (nog) niet aanwezig op de basisschool.

In het schooljaar 2017 – 2018 heeft de school in de groepen 5, 6A, 6B/7B, 7A en 8 geen extra begeleidingsmogelijkheden voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben en zal er gekeken moeten worden naar andere scholen in de buurt.

Klik hier om de schoolvisie te openen:
> Schoolvisie KBS de Reinbôge 2016-2017 (PDF) »

> Schoolvisie KBS de Reinbôge 2017-2018 (PDF) »

Schoolfolder

Schoolfolder

In deze Informatiefolder stellen wij als KBS De Reinbôge ons graag aan u voor.

Download de Schoolfolder (PDF) »